Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 21 Hydref 2019

Amser: 13.18 - 15.27
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5627


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Gareth Bennett AC

Rhianon Passmore AC

Adam Price AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Gawain Evans, Llywodraeth Cymru

Shan Morgan, Llywodraeth Cymru

David Richards, Llywodraeth Cymru

Peter Ryland, WEFO

Andrew Slade, Llywodraeth Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Richard Harries

Staff y Pwyllgor:

Fay Bowen (Clerc)

Lowri Barrance (Dirprwy Glerc)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurhad ynghylch nifer o faterion yn y llythyr ar oruchwyliaeth reoleiddio ar Gymdeithasau Tai.

2.3 Cytunodd y Pwyllgor y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynglŷn â chyhoeddi’r Adroddiad ar Dlodi Tanwydd, ac at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynghylch Adroddiad y 'drws blaen' i ofal cymdeithasol i oedolion.

2.4 Gofynnodd y Pwyllgor am sesiwn friffio fanwl ar y Tueddiadau o ran Gwariant Cyhoeddus.

 

</AI2>

<AI3>

2.1   Ymchwiliad i oruchwyliaeth reoleiddiol ar Gymdeithasau Tai: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (3 Hydref 2019)

</AI3>

<AI4>

2.2   Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Y 'drws blaen' i ofal cymdeithasol i oedolion

</AI4>

<AI5>

2.3   Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Tlodi Tanwydd

</AI5>

<AI6>

2.4   Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Adolygiad o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus

</AI6>

<AI7>

2.5   Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Tueddiadau o ran Gwariant Cyhoeddus yng Nghymru rhwng 1999-00 a 2017-18

</AI7>

<AI8>

3       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llywodraeth Cymru

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor yr ail sesiwn graffu gyda'r Ysgrifennydd Parhaol ar Gyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19.

3.2 Gofynnodd y Cadeirydd ar beth y bydd y benthyciad o £21.2 miliwn yn cael ei wario ym Maes Awyr Caerdydd ynghyd ag amserlen ad-dalu, yn sgil y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn gynharach heddiw. Cytunodd Andrew Slade i ysgrifennu gyda manylion pellach.

3.3 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·         Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am y trafodaethau dwyochrog a drefnwyd ar gyfer mis Tachwedd ynghylch Cyfrifon Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig;

·         Rhoi rhagor o wybodaeth am raddfa'r golled yn 2018-19 ynghylch stociau cyffuriau sydd wedi dod i ben ac archwilio i a allai’r cyffuriau fod wedi cael eu defnyddio yn rhywle arall cyn i’w dyddiad ddod i ben, gan gynnwys pam mae’r ffigurau ar gyfer cyffuriau a ddilëwyd yn uwch na ffigurau’r blynyddoedd blaenorol;

·         Anfon rhagor o fanylion ynglŷn â grant nofio am ddim Llywodraeth Cymru i bobl dros 60 oed;

·         Anfon ragor o wybodaeth unwaith y bydd yr adroddiad o'r gwerthusiad o'r peilot cyllido hyblyg wedi'i lunio; ac

·         Egluro pam mai 41 y cant yn unig o'r cyllid a ddyrannwyd i'r Cynllun Datblygu Gwledig a gafodd ei wario, fel yr oedd ym mis Awst 2019.

 

 

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

5       Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>