Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 16 Mai 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15 - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 25)


Cynrychiolwyr yr Heddlu

Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Chadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan.

Matt Jukes, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru


Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-15-19 - Papur 1

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI4>

<AI5>

3       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

(10.45 - 11.45)                                                                (Tudalennau 26 - 34)


Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain yng Nghymru

Allison Hulmes, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-19 - Papur 2

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i’w nodi

(11.45)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Llythyr gan Senedd Ieuenctid Cymru

                                                                                        (Tudalennau 35 - 36)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-19 - Papur i'w nodi 1

</AI7>

<AI8>

4.2   Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - gwaith dilynol: y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am adroddiad Cadernid Meddwl y Pwyllgor

                                                                                        (Tudalennau 37 - 62)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-19 - Papur i'w nodi  2

</AI8>

<AI9>

4.3   Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - gwaith dilynol: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Raglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc

                                                                                        (Tudalennau 63 - 92)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-19 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-15-19 - Papur i'w nodi 3 - Atodiad (Saesneg yn unig)

</AI9>

<AI10>

4.4   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Cydnabyddiaeth o ymateb y Pwyllgor i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ynghylch Pwysau Iach: Cymru Iach

                                                                                                     (Tudalen 93)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-19 - Papur i'w nodi 4

</AI10>

<AI11>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11:45)                                                                                                             

 

</AI11>

<AI12>

6       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

(11.45 - 12.00)                                                                                                

 

</AI12>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>