Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 8 Mai 2019

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09.15  - 09.30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

(09.30 - 10.30)                                                                  (Tudalennau 1 - 16)

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CCAC)

Sally Jenkins, Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan a chynrychiolydd ADSS

Alastair Birch, Uwch-arweinydd System Cydraddoldeb a Diogelu, Cyngor Sir Penfro a chynrychiolydd CCAC

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-14-19 - Papur 1

</AI3>

<AI4>

3       Papurau i’w nodi

(10:30)                                                                                                             

 

</AI4>

<AI5>

3.1   Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol - gwybodaeth ychwanegol ar gyfer yr ymchwiliad i Gyllido Ysgolion yn dilyn y cyfarfod ar 3 Ebrill

                                                                                        (Tudalennau 17 - 19)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-14-19 - Papur i'w nodi 1

</AI5>

<AI6>

3.2   Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwasanaethau CAMHS i gleifion mewnol

                                                                                        (Tudalennau 20 - 23)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-14-19 - Papur i'w nodi 2 (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(10.30)                                                                                                             

 

</AI7>

<AI8>

Egwyl

(10.30 - 10.45)

</AI8>

<AI9>

5       Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

(10.45 -11.00)                                                                                                 

 

</AI9>

<AI10>

6       Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod y materion allweddol

(11.00 - 12.00)                                                                (Tudalennau 24 - 72)

Dogfennau atodol:

Papur preifat

</AI10>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>