Agenda - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Amser: 10.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Bethan Davies

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6372

SeneddCyllid@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Ar 9 Mai 2019, penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o ddechrau'r cyfarfod hwn (eitemau 1-5)

 

</AI1>

<AI2>

1       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

(10.00-10.30)                                                                    (Tudalennau 1 - 42)

Papur 1 – Adroddiad drafft ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Papur 2 - Llythyr gan y Llywydd ar y Bil Senedd ac Etholiadau - 7 Mai 2019

</AI2>

<AI3>

2       Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Ystyried yr ohebiaeth a ddaeth i law

(10.30-10.45)                                                                  (Tudalennau 43 - 53)

Papur 3 - Trafod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft

Papur 4 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad - 30 Ebrill 2019

Papur 5 - Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru - 1 Mai 2019

Papur 6 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 1 Mai 2019

Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - 2 Mai 2019

 

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

(10.45-10.50)                                                                  (Tudalennau 54 - 57)

Papur 8 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2019-20

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru ar gyfer 2019-20

(10.50-10.55)                                                                  (Tudalennau 58 - 69)

Papur 9 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru 2019-20

</AI5>

<AI6>

5       Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20

(10.55-11.00)                                                                  (Tudalennau 70 - 80)

Papur 10 - Memorandwm Esboniadol, Cyllideb Atodol Gyntaf Comisiwn y Cynulliad 2019-20

</AI6>

<AI7>

6       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11.00)                                                                                                             

</AI7>

<AI8>

7       Papur(au) i'w nodi

(11.00)                                                                             (Tudalennau 81 - 83)

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai 2019

</AI8>

<AI9>

8       Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 4

(11.00-12.00)                                                                (Tudalennau 84 - 109)

Gwyn Llewelyn, Cyfarwyddwr, Infrastructure Advisory, KPMG LLP

Stuart Pearson, Uwch Swyddog Cyswllt - Adeiladu, Ynni a Phrosiectau, Capital Law

 

Papur 11 – Tystiolaeth ysgrifenedig: KPMG

Papur 12 – Tystiolaeth ysgrifenedig: Capital Law

Briff Ymchwil

Pecyn ymgynghori

 

 

</AI9>

<AI10>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, y cyfarfod ar 23 Mai 2019, ac ar ddechrau'r cyfarfod ar 5 Mehefin 2019.

(12.00)                                                                                                             

</AI10>

<AI11>

10    Ymchwiliad i ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru: trafod y dystiolaeth

(12.00-12.15)                                                                                                  

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>