Agenda - Y Pwyllgor Deisebau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mawrth, 7 Mai 2019

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Graeme Francis - Clerc y Pwyllgor

Kath Thomas – Dipwrwy Glerc

0300 200 6565

SeneddDeisebau@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

                                                                                          (Tudalennau 1 - 48)

</AI1>

<AI2>

2       Deisebau newydd

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2.1     P-05-873 Gwersi Cymraeg am ddim i bobl Cymru

                                                                                        (Tudalennau 49 - 55)

</AI3>

<AI4>

2.2     P-05-874 Gwahardd gwerthu nwyddau sydd wedi eu pecynnu mewn plastig untro ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 56 - 62)

</AI4>

<AI5>

2.3     P-05-875 Capio Codiadau Treth Gyngor yng Nghymru

                                                                                        (Tudalennau 63 - 74)

</AI5>

<AI6>

2.4     P-05-869 Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

                                                                                        (Tudalennau 75 - 90)

</AI6>

<AI7>

3       Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

Amgylchedd

 

</AI8>

<AI9>

3.1     P-05-717 Sefydlu Hawliau Mynediad Cyhoeddus Statudol i Dir a Dŵr Mewndirol at Ddibenion Hamdden a Dibenion Eraill

                                                                                      (Tudalennau 91 - 101)

</AI9>

<AI10>

3.2     P-05-847 Creu ffynhonnau dŵr yng nghanol dinasoedd a threfi er mwyn rhoi diwedd ar wastraff plastig

                                                                                                   (Tudalen 102)

</AI10>

<AI11>

Diwylliant

 

</AI11>

<AI12>

3.3     P-05-867 Gwneud Murlun ‘Cofiwch Dryweryn' yn dirnod Cymreig dynodedig

                                                                                    (Tudalennau 103 - 107)

</AI12>

<AI13>

Addysg

 

</AI13>

<AI14>

3.4     P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol

                                                                                    (Tudalennau 108 - 113)

</AI14>

<AI15>

3.5     P-05-783 Sicrhau Cydraddoldeb Cwricwlwm i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg e.e. Seicoleg TGAU

                                                                                    (Tudalennau 114 - 120)

</AI15>

<AI16>

3.6     P-05-789 Adolygu cymorth i geiswyr lloches sy’n ymgymryd ag addysg bellach

                                                                                    (Tudalennau 121 - 124)

</AI16>

<AI17>

3.7     P-05-802 Amddiffyn Maint Dosbarthiadau mewn Ystafelloedd Dosbarth a Gweithdai Dylunio a Thechnoleg

                                                                                    (Tudalennau 125 - 128)

</AI17>

<AI18>

3.8     P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr

                                                                                                   (Tudalen 129)

</AI18>

<AI19>

3.9     P-05-828 Rhagdybiaeth o blaid Ysgolion Gwledig

                                                                                    (Tudalennau 130 - 149)

</AI19>

<AI20>

Bydd y ddwy eitem a ganlyn yn cael eu trafod ar y cyd

 

</AI20>

<AI21>

3.10P-05-860 Dylid gwneud Gwersi Sgiliau Bywyd yn Orfodol ar y cwricwlwm

                                                                                                   (Tudalen 150)

</AI21>

<AI22>

3.11P-05-861 Gwneud addysg wleidyddol yn elfen orfodol o'r cwricwlwm cenedlaethol newydd

                                                                                    (Tudalennau 151 - 154)

</AI22>

<AI23>

Tai a Llywodraeth Leol

 

</AI23>

<AI24>

3.12P-05-806 Rydym yn galw am roi rhif Tystysgrif Mynediad i bob safle busnes yng Nghymru, yn debyg i'r Dystysgrif Hylendid Bwyd

                                                                                    (Tudalennau 155 - 158)

</AI24>

<AI25>

3.13P-05-864 Gwahardd y defnydd o Bensaernïaeth Elyniaethus

                                                                                    (Tudalennau 159 - 161)

</AI25>

<AI26>

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

</AI26>

<AI27>

3.14P-05-754 Diffyg cymorth i blant ag anableddau mewn argyfwng

                                                                                    (Tudalennau 162 - 163)

</AI27>

<AI28>

3.15P-05-842 Rhowch lais i bobl ifanc yn y broses o gomisiynu gwasanaethau lleol yng Nghymru

                                                                                    (Tudalennau 164 - 170)

</AI28>

<AI29>

3.16P-05-846 Achub Ysbyty Tywysog Philip Llanelli

                                                                                    (Tudalennau 171 - 182)

</AI29>

<AI30>

3.17P-05-859 Dylid Darparu Tai Plant yng Nghymru i Blant sy'n Dioddef Camdriniaeth Rywiol

                                                                                    (Tudalennau 183 - 186)

</AI30>

<AI31>

Gwasanaethau cyhoeddus

 

</AI31>

<AI32>

3.18P-05-865 Dylid gwarantu bod dewisiadau sy’n seiliedig yn llwyr ar blanhigion ar bob bwydlen y sector cyhoeddus, i ddiogelu hawliau figaniaid ac er budd ein hie

                                                                                    (Tudalennau 187 - 193)

</AI32>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.             FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>