Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 20 Mai 2019

Amser: 14.03 - 16.40
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5465


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

Delyth Jewell AC

Suzy Davies AC

Tystion:

Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru

Dr Tim Peppin, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Yr Athro Colin Riordan, Vice-Chancellor, Cardiff University

Rob Stewart, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Mairwen Harris, Prifysgolion Cymru

Georgina Haarhoff, Llywodraeth Cymru

Paul Harrington, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Elisabeth Jones (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan David Melding, ac roedd Suzy Davies yn bresennol fel dirprwy.

1.3 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson.

1.4 Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Llywodraeth Cymru

ar yr UE .

1.5 Diolchodd y Cadeirydd i Mark Reckless am ei waith fel Aelod o'r Pwyllgor.

</AI1>

<AI2>

2       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

2.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI2>

<AI3>

3       Sesiwn briffio breifat ar fframweithiau cyffredin

3.1 Rhoddodd y tystion friff technegol i'r Aelodau ar fframweithiau cyffredin y DU.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI3>

<AI4>

4       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE – sesiwn dystiolaeth 1

4.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI4>

<AI5>

5       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â’r UE – sesiwn dystiolaeth 2

5.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

</AI5>

<AI6>

6       Papurau i’w nodi

</AI6>

<AI7>

6.1   Papur i'w nodi rhif 1: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Masnach (Memorandwm Rhif 3): Y Bil Masnach

6.1.1 Nodwyd y papur.

</AI7>

<AI8>

6.2   Papur i'w nodi rhif 2: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon a Llywodraeth Iwerddon yn ymwneud â’r ardal Deithio Gyffredin a’r hawliau a’r breintiau cyfatebol perthnasol

6.2.1 Nodwyd y papur.

</AI8>

<AI9>

7       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI9>

<AI10>

8       Gwaith dilynol ar ein parodrwydd i ymadael â'r UE – ystyried tystiolaeth

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI10>

<AI11>

9       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

9.1 Cytunodd yr Aelodau i gyflwyno adroddiad ar y cytundeb ar fasnachu nwyddau rhwng Gwlad yr Iâ, Norwy a’r DU oherwydd hepgoriadau sylweddol yn ei gwmpas o'i gymharu â pherthynas bresennol yr UE â Gwlad yr Iâ a Norwy o dan gytundeb yr Ardal Economaidd Ewropeaidd.

9.2 Trafododd yr Aelodau gytundeb y DU / Norwy ar drafnidiaeth ffyrdd rhyngwladol, a’i nodi.

9.3 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth i ofyn iddo egluro sut y mae telerau cytundeb y DU / Norwy ar drafnidiaeth ffyrdd ryngwladol yn wahanol i'r rhai ar gyfer trafnidiaeth ffyrdd o dan Gytundeb presennol yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

</AI11>

<AI12>

10    Trafodaeth ar yr ymweliad arfaethedig â gogledd Cymru

10.1 Trafododd yr Aelodau yr ymweliad arfaethedig â Gogledd Cymru.

</AI12>

<AI13>

11    Trafodaeth ar Fil y Cytundeb Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

11.1 Trafododd yr Aelodau bapur gan y Gwasanaeth Ymchwil ar Ddeddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE.

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>