Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Chwefror 2019

Amser: 09.01 - 10.20
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5316


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Sharon Bounds, Llywodraeth Cymru

Matthew Denham-Jones, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Owen Holzinger (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Nodwyd y papurau.

</AI2>

<AI3>

2.1   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI3>

<AI4>

2.2   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Cyllideb Ddrafft 2019-20 – Ymateb Llywodraeth Cymru

</AI4>

<AI5>

3       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Sesiwn dystiolaeth

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Matthew Denham-Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolau Cyllid; a Sharon Bounds, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllid.

</AI5>

<AI6>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfodydd ar 20 Chwefror a 7 Mawrth 2019.

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

5       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

6       Ail gyllideb atodol 2018-19 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Memorandwm Esboniadol

6.1 Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch ei ail gyllideb atodol ar gyfer 2018-19: Memorandwm Esboniadol.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>