Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 21 Mawrth 2019

Amser: 09.30 - 13.43
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5312


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Dai Lloyd AC (Cadeirydd)

Dawn Bowden AC

Lynne Neagle AC

David Rees AC

Tystion:

Lisa Turnbull, Cynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus, Coleg Brenhinol y Nyrsys

Dr Sue Thomas, Coleg Brenhinol y Nyrsys

Rhiannon Jones, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Lesley Lewis, Bwrdd lechyd Prifysgol Cwm Taf

Jo Webber, Aneurin Bevan UHB

Dr Andrew Goodall, Llywodraeth Cymru

Dr Jean White, Llywodraeth Cymru

Paul Labourne, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Claire Morris (Clerc)

Bethan Kelham (Dirprwy Glerc)

Philippa Watkins (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.5 Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

</AI1>

<AI2>

2       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Nyrsys.

2.2 Cytunodd y Coleg Nyrsio Brenhinol i ddarparu rhagor o wybodaeth am enghreifftiau penodol o’r modd y caiff TGCh ei defnyddio’n effeithiol ym maes nyrsio cymunedol a nyrsio ardal.  

</AI2>

<AI3>

3       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr Byrddau Iechyd Lleol

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd Lleol.

</AI3>

<AI4>

4       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Sesiwn dystiolaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

4.2 Cytunodd Dr Goodall i ddarparu rhagor o wybodaeth am elfennau o’r prosiectau  nyrsio cymunedol / ardal a gymeradwywyd o dan y Gronfa Drawsnewid.  

</AI4>

<AI5>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

</AI5>

<AI6>

6       Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Trafod y dystiolaeth

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>