Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 1 Ebrill 2019

Amser: 14.01 - 14.33
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5282


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

David Rees AC (Cadeirydd)

Alun Davies AC

Huw Irranca-Davies AC

Delyth Jewell AC

Mark Reckless AC

Staff y Pwyllgor:

Alun Davidson (Clerc)

Rhys Morgan (Ail Glerc)

Claire Fiddes (Dirprwy Glerc)

Gareth David Thomas (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson a David Melding.

1.3        Nododd y Cadeirydd nad yw Michelle Brown yn aelod o'r Pwyllgor mwyach.

</AI1>

<AI2>

2       Papurau i’w nodi

</AI2>

<AI3>

2.1   Papur i'w nodi 1 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil Amaethyddiaeth

2.1     Nodwyd y papur.

</AI3>

<AI4>

2.2   Papur i'w nodi 2 – Adroddiad gan Bwyllgor Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi ar Beyond Brexit: how to win friends and influence people – 25 Mawrth 2019

2.2     Nodwyd y papur.

</AI4>

<AI5>

3       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

</AI5>

<AI6>

4       Craffu ar gytundebau rhyngwladol

4.1     Trafododd a nododd yr Aelodau y cytundebau a ganlyn:

</AI6>

<AI7>

5       Monitro trafodaethau'r UE

5.1     Trafododd yr Aelodau bapur gan y Gwasanaeth Ymchwil ar negodiadau'r UE.

</AI7>

<AI8>

6       Blaenraglen waith

6.1     Trafododd yr Aelodau y flaenraglen waith ar gyfer mis Mai a mis Mehefin 2019, a chytuno arni.

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>