Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Ionawr 2019

Amser: 14.30 - 15.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5026


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Mick Antoniw AC (Cadeirydd)

Suzy Davies AC

Mandy Jones AC

Dai Lloyd AC

Carwyn Jones AC (yn lle Lee Waters AC)

Tystion:

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sarah Wakeling, Llywodraeth Cymru

Lyn Summers, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

P Gareth Williams (Clerc)

Ruth Hatton (Dirprwy Glerc)

Alys Thomas (Ymchwilydd)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

Katie Wyatt

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC. Cafwyd ymddiheuriadau gan Lee Waters AC hefyd, a dirprwyodd Carwyn Jones AC ar ei ran.

</AI1>

<AI2>

2       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

</AI3>

<AI4>

3.1   SL(5)291 - Rheoliadau Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

</AI4>

<AI5>

4       Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

</AI5>

<AI6>

4.1   pNeg(5)001 - Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

</AI6>

<AI7>

4.2   pNeg(5)002 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

</AI7>

<AI8>

4.3   pNeg(5)003 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau arfaethedig ac roedd yn fodlon arnynt.

</AI8>

<AI9>

5       Offerynnau Statudol sydd angen Cydsyniad: Brexit

</AI9>

<AI10>

5.1   SICM(5)10 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

</AI10>

<AI11>

5.2   SICM(5)11 - Rheoliadau Pysgodfeydd (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

</AI11>

<AI12>

5.3   SICM(5)12 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol a nododd nad yw Ysgrifennydd y Cabinet yn bwriadu gosod cynnig ar gyfer dadl.

</AI12>

<AI13>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

</AI13>

<AI14>

6.1   WS-30C(5)43 - Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI14>

<AI15>

6.2   WS-30C(5)44 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI15>

<AI16>

6.3   WS-30C(5)45 - WS-30C(5)45 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Rheolau a Phenderfyniadau) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI16>

<AI17>

6.4   WS-30C(5)46 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI17>

<AI18>

6.5   WS-30C(5)47 - WS-30C(5)47 - Rheoliadau Cludo Sylweddau Ymbelydrol (Ymadael â'r EU) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI18>

<AI19>

6.6   WS-30C(5)48 - WS-30C(5)48 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI19>

<AI20>

6.7   WS-30C(5)49 - WS-30C(5)49 - Rheoliadau Systemau Trafnidiaeth Deallus (Ymadael â'r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI20>

<AI21>

6.8   WS-30C(5)50 - Rheoliadau Bridio Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI21>

<AI22>

6.9   WS-30C(5)51 - Rheoliadau Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI22>

<AI23>

6.10 WS-30C(5)55 - Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Diogelu’r Amgylchedd a’r Cyhoedd) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r DU) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI23>

<AI24>

6.11 WS-30C(5)56 - Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth. Cytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurhad ynghylch goblygiadau posibl bod y rheoliadau yn rhwymo cymhwysedd y Cynulliad yn y dyfodol.

</AI24>

<AI25>

6.12 WS-30C(5)057 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI25>

<AI26>

6.13 WS-30C(5)058 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop Etc. (Darpariaethau Diddymu, Dirymu, Diwygio ac Arbed) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI26>

<AI27>

6.14 WS-30C(5)60 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a'r sylwebaeth.

</AI27>

<AI28>

7       Cytundeb rhyng-sefydliadol

Derbyniodd y Pwyllgor y cytundeb. Cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno cynnig ar gyfer dadl ynghylch y cytundeb yn y Cyfarfod Llawn

</AI28>

<AI29>

8       Papurau i’w nodi

</AI29>

<AI30>

8.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

</AI30>

<AI31>

8.2   Llythyr gan Arweinydd y Tŷ: Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Arweinydd y Tŷ a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am eglurder ynghylch ei dull.

</AI31>

<AI32>

8.3   Llythyr gan y Prif Weinidog: WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog blaenorol a chytunodd i ysgrifennu at y Prif Weinidog newydd i ofyn am eglurhad o rai o'r pwyntiau a materion a nodwyd.

</AI32>

<AI33>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Derbyniwyd y cynnig.

</AI33>

<AI34>

10    Offerynnau Statudol y mae arnynt angen cydsyniad: Brexit a datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: Adolygu

Trafododd y Pwyllgor y ddogfen adolygu a chytunodd i ystyried fersiwn wedi'i ddiweddaru yn y cyfarfod nesaf gyda'r bwriad o gyhoeddi adroddiad yn fuan.

</AI34>

<AI35>

11    Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael): Canllawiau

Cytunodd y Pwyllgor ar y ddogfen ganllaw a chytunodd i'w chyhoeddi cyn gynted â phosibl.

</AI35>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>