Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Ionawr 2019

Amser: 14.30
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Gareth Williams

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6362

SeneddMCD@cynulliad.cymru


------

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI1>

<AI2>

2       Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth

                                                                                          (Tudalennau 1 - 45)

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

CLA(5)-01-19 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-01-19 – Papur briffio

CLA(5)-01-19 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

CLA(5)-01-19 - Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 23 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 25 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 3 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 26 Hydref 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 15 Tachwedd 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 4 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 14 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 - Papur 8 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 19 Rhagfyr 2018

 

 

</AI2>

<AI3>

3       Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

                                                                                        (Tudalennau 46 - 47)

CLA(5)-01-19 – Paper 9 – Statutory instruments with clear reports

</AI3>

<AI4>

Affirmative Resolution Instruments

</AI4>

<AI5>

3.1   SL(5)291 - Rheoliadau Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol a Darpariaethau Arbed) 2019

                                                                                                                          

</AI5>

<AI6>

4       Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

                                                                                        (Tudalennau 48 - 49)

CLA(5)-01-19 – Papur 10 – Offerynnau statudol negyddol arfaethedig sydd ag adroddiadau clir

</AI6>

<AI7>

4.1   pNeg(5)001 - Rheoliadau Etholiadau (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

4.2   pNeg(5)002 - Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                                                          

</AI8>

<AI9>

4.3   pNeg(5)003 - Rheoliadau Sŵn Amgylcheddol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

5       Offerynnau nad ydynt yn codi materion adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2 a 21.3

                                                                                                                          

CLA(5)-01-19 – Papur 10 – Offerynnau statudol ag adroddiadau clir

</AI10>

<AI11>

5.1   SICM(5)10 - Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019

                                                                                        (Tudalennau 50 - 95)

CLA(5)-01-19 – Papur 11 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 12 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 13 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 14 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 15 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 16 - Sylwebaeth

 

</AI11>

<AI12>

5.2   SICM(5)11 - Rheoliadau Pysgodfeydd (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                      (Tudalennau 96 - 120)

CLA(5)-01-19 – Papur 17 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 18 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 19 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 20 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 21– Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 22 - Sylwebaeth

 

</AI12>

<AI13>

5.3   SICM(5)12 - Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 121 - 157)

CLA(5)-01-19 – Papur 23 – Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

CLA(5)- 01-19 – Papur 24 - Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Hysbysiad mewn perthynas ag Offerynnau Statudol a wneir gan Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 na chânt eu gosod gerbron y Cynulliad

CLA(5)- 01-19 – Papur 25 – Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)- 01-19 – Papur 26 – Rheoliadau

CLA(5)- 01-19 – Papur 27 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)- 01-19 – Papur 28 - Sylwebaeth

 

</AI13>

<AI14>

6       Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

                                                                                                                          

</AI14>

<AI15>

6.1   WS-30C(5)43 - Rheoliadau Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (Addasiadau a Diddymiadau a Dirymiadau Canlyniadol) 2018

                                                                                    (Tudalennau 158 - 161)

CLA(5)-01-19 – Papur 29 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 30 - Sylwebaeth

 

</AI15>

<AI16>

6.2   WS-30C(5)44 - Rheoliadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 162 - 165)

CLA(5)-01-19 – Papur 31 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 32- Sylwebaeth

 

</AI16>

<AI17>

6.3   WS-30C(5)45 - WS-30C(5)45 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Rheolau a Phenderfyniadau) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 166 - 169)

CLA(5)-01-19 – Papur 33 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 34 - Sylwebaeth

 

</AI17>

<AI18>

6.4   WS-30C(5)46 - Rheoliadau Datblygu Gwledig (Ymadael â'r UE) (Diwygio) 2018

                                                                                    (Tudalennau 170 - 173)

CLA(5)-01-19 – Papur 35 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 36 - Sylwebaeth

 

</AI18>

<AI19>

6.5   WS-30C(5)47 - WS-30C(5)47 - Rheoliadau Cludo Sylweddau Ymbelydrol (Ymadael â'r EU) 2018

                                                                                    (Tudalennau 174 - 177)

CLA(5)-01-19 – Papur 37 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 38 - Sylwebaeth

 

</AI19>

<AI20>

6.6   WS-30C(5)48 - WS-30C(5)48 - Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 178 - 182)

CLA(5)-01-19 – Papur 39 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 40 - Sylwebaeth

 

</AI20>

<AI21>

6.7   WS-30C(5)49 - WS-30C(5)49 - Rheoliadau Systemau Trafnidiaeth Deallus (Ymadael â'r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 183 - 186)

CLA(5)-01-19 – Papur 41 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 42 - Sylwebaeth

 

</AI21>

<AI22>

6.8   WS-30C(5)50 - Rheoliadau Bridio Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 187 - 190)

CLA(5)-01-19 – Papur 43 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 44 - Sylwebaeth

 

</AI22>

<AI23>

6.9   WS-30C(5)51 - Rheoliadau Rheolau Darpariaethau Cyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 191 - 194)

CLA(5)-01-19 – Papur 45 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 46 - Sylwebaeth

 

</AI23>

<AI24>

6.10WS-30C(5)55 - Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Diogelu’r Amgylchedd a’r Cyhoedd) (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r DU) 2018

                                                                                    (Tudalennau 195 - 198)

CLA(5)-01-19 – Papur 47 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 48 - Sylwebaeth

 

</AI24>

<AI25>

6.11WS-30C(5)56 - Rheoliadau Hawliau Bridwyr Planhigion (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 199 - 205)

CLA(5)-01-19 – Papur 49 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 50 - Sylwebaeth

</AI25>

<AI26>

6.12WS-30C(5)057 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio etc.) (Cymru a Lloegr) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 206 - 209)

CLA(5)-01-19 – Papur 51 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 52 - Sylwebaeth

 

</AI26>

<AI27>

6.13WS-30C(5)058 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop Etc. (Darpariaethau Diddymu, Dirymu, Diwygio ac Arbed) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 210 - 213)

CLA(5)-01-19 – Papur 53 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 54- Sylwebaeth

 

</AI27>

<AI28>

6.14WS-30C(5)60 - Rheoliadau Rhywogaethau Estron Goresgynnol (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019

                                                                                    (Tudalennau 214 - 218)

CLA(5)-01-19 – Papur 55 – Datganiad

CLA(5)-01-19 – Papur 56 - Sylwebaeth

 

 

</AI28>

<AI29>

7       Cytundeb rhyng-sefydliadol

                                                                                    (Tudalennau 219 - 223)

CLA(5)-01-19 – Papur 57– Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 58 – Cytundeb Terfynol

</AI29>

<AI30>

8       Papurau i’w nodi

                                                                                                                          

</AI30>

<AI31>

8.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

                                                                                    (Tudalennau 224 - 226)

CLA(5)-01-19 - Papur 59 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

</AI31>

<AI32>

8.2   Llythyr gan Arweinydd y Tŷ: Rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr UE (Ymadael) 2018

                                                                                    (Tudalennau 227 - 232)

CLA(5)-01-19 – Papur 60 – Llythyr gan Arweinydd y Tŷ, 10 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 61 - Llythyr at Arweinydd y Tŷ, 15 Tachwedd 2018

 

</AI32>

<AI33>

8.3   Llythyr gan y Prif Weinidog: WS-30C(5)17 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

                                                                                    (Tudalennau 233 - 237)

CLA(5)-01-19 – Papur 62 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 7 Rhagfyr 2018

CLA(5)-01-19 – Papur 63 – Llythyr at y Prif Weinidog, 28 Tachwedd 2018

 

</AI33>

<AI34>

9       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

                                                                                                                          

</AI34>

<AI35>

10    Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C ac Offerynnau Statudol sy'n gofyn am Gydsyniad: Brexit: Adolygiad

                                                                                    (Tudalennau 238 - 240)

CLA(5)-01-19 – Papur 64 - Adolygiad

</AI35>

<AI36>

11    Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael): Canllawiau

                                                                                    (Tudalennau 241 - 252)

CLA(5)-01-19 – Papur 65 - Canllawiau

</AI36>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.          FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE                                                                                                                                      F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>