Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 24 Mai 2018

Amser: 09.16 - 13.02
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/4799


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Hefin David AC

Llyr Gruffydd AC

Darren Millar AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Cerys Furlong, Chwarae Teg

Claire Protheroe, Professional association for childcare and early years (PACEY)

Jane Alexander, Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru

Phil Mattacks, Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Jane O’Toole, Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs

Angharad Starr, Mudiad Meithrin

Sandra Welsby, Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Gareth Rogers (Ail Glerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Michael Dauncey (Ymchwilydd)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown AC a John Griffiths AC. Nid oedd Aelodau'n dirprwyo ar eu rhan. 

</AI1>

<AI2>

2       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

2.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cwlwm.

 

2.2 Cytunodd Cwlwm i roi rhestr o daliadau awdurdod lleol ar gyfer Gofal Plant y Cyfnod Sylfaen.

 

</AI2>

<AI3>

3       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Chwarae Teg.

 

3.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i gael rhagor o wybodaeth am y 'cyfnod gras'.

 

</AI3>

<AI4>

4       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cyllid a Thollau EM.

 

4.2 Cytunodd CThEM i roi gwybodaeth am gyfraddau boddhad cwsmeriaid o ran porth ar-lein a chynnig gofal plant/threfniadau credyd di-dreth CThEM.

 

</AI4>

<AI5>

5       Papur(au) i'w nodi

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI5>

<AI6>

5.1   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwisg Ysgol

</AI6>

<AI7>

5.2   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwella Addysg (GGA): Dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a dysgwyr o Leiafrifoedd Ethnig

</AI7>

<AI8>

5.3   Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

</AI8>

<AI9>

5.4   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

</AI9>

<AI10>

5.5   Llythyr oddi wrth y Llywydd - Senedd@Delyn

</AI10>

<AI11>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI11>

<AI12>

7       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y bore.

</AI12>

<AI13>

8       Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Deilliannau Addysgol - trafod yr adroddiad drafft

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno y byddai'n cael ei drafod eto yn y cyfarfod ar 6 Mehefin. 

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>