Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 24 Mai 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09:15 - 09:30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

 

</AI2>

<AI3>

2       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

(09:30 - 10:30)                                                                  (Tudalennau 1 - 41)

 

Cwlwm

Claire Protheroe,  Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol (Cymru) - PACEY Cymru                 

Jane O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol - Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs      

Jane Alexander, Prif Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru                                

Angharad Starr, Rheolwr Prosiect - Mudiad Meithrin             

Sandra Welsby, Rheolwr Cenedlaethol - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru                                         

 

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil
CYPE(5)-16-18 - Papur 1 - Cwlwm
CYPE(5)-16-18 - Papur 2 - Mudiad Meithrin

CYPE(5)-16-18 - Papur 2 - Mudiad Meithrin (Mewnol yn unig)
CYPE(5)-16-18 - Papur 3 - Clybiau Plant Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-18 - Papur 4 - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-18 - Papur 5 - PACEY Cymru (Saesneg yn unig)
CYPE(5)-16-18 – Papur 6 - Cymdeithas Genedlaethol Meithrinfeydd Dydd (NDNA) Cymru (Saesneg yn unig)

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:30 - 10:45)

 

</AI4>

<AI5>

3       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

(10:45 - 11:30)                                                                (Tudalennau 42 - 47)

 

Chwarae Teg

Cerys Furlong, Prif Weithredwr

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur 7 (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

(11:30 - 12:15)                                                                (Tudalennau 48 - 49)

Phil Mattacks, Tîm Dylunio, Ymgysylltu a Gweithredu Gofal Plant Di-dreth, Trawsnewid

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur 8 (Saesneg yn unig)

</AI6>

<AI7>

5       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                                          

</AI7>

<AI8>

5.1   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwisg Ysgol

                                                                                        (Tudalennau 50 - 52)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur i'w nodi 1

 

</AI8>

<AI9>

5.2   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Grant Gwella Addysgol: dysgwyr sy'n Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Lleiafrifoedd Ethnig

                                                                                        (Tudalennau 53 - 54)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur i'w nodi 2

 

</AI9>

<AI10>

5.3   Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

                                                                                        (Tudalennau 55 - 56)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur i'w nodi 3

 

</AI10>

<AI11>

5.4   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - gwybodaeth am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru

                                                                                        (Tudalennau 57 - 60)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur i'w nodi 4 (Saesneg yn unig)

 

</AI11>

<AI12>

5.5   Llythyr gan y Llywydd - Senedd@Delyn

                                                                                                     (Tudalen 61)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur i'w nodi 5

 

</AI12>

<AI13>

6       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

                                                                                                                          

</AI13>

<AI14>

7       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - trafod y dystiolaeth

(12:15 - 12:25)                                                                                                

 

</AI14>

<AI15>

8       Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - trafod yr adroddiad drafft

(12:25 - 13:25)                                                              (Tudalennau 62 - 179)

 

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-16-18 - Papur 9

</AI15>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>