Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Mai 2018

Amser: 09.15 - 11.59
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
4798


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Lynne Neagle AC (Cadeirydd)

Michelle Brown AC

Hefin David AC

John Griffiths AC

Llyr Gruffydd AC

Julie Morgan AC

Mark Reckless AC

Tystion:

Huw Irranca-Davies AC, Y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol

Owain Lloyd, Llywodraeth Cymru

Yr Athro Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Comisiynydd Plant Cymru

Staff y Pwyllgor:

Llinos Madeley (Clerc)

Sarah Bartlett (Dirprwy Glerc)

Sian Thomas (Ymchwilydd)

Lisa Salkeld (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau. Cafwyd ymddiheuriad gan Darren Millar. Nid oedd dirprwy yno ar ei ran.

</AI1>

<AI2>

2       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu'r canlynol:
Nodyn ar incwm teulu y rhai sy'n cael cymorth gofal plant o dan y cynllun peilot presennol;

Copi o ganllawiau i Awdurdodau Lleol sy’n Weithredwyr Cynnar.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiynydd Plant.

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

4.1   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

</AI5>

<AI6>

4.2   Llythyr at y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd

</AI6>

<AI7>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI7>

<AI8>

6       Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) - Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywodd.

</AI8>

<AI9>

7       Blaenraglen Waith - dull gweithredu'r ymchwiliad i statws Bagloriaeth Cymru

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cylch gorchwyl a'r dull o gasglu tystiolaeth a gwaith ymgysylltu.

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>