Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 16 Mai 2018

Amser: 09.15
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Llinos Madeley

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddPPIA@cynulliad.cymru


------

<AI1>

Rhag-gyfarfod preifat

(09:15 - 09:30)

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30)                                                                                                             

</AI2>

<AI3>

2       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

(09:30 - 10:45)                                                                  (Tudalennau 1 - 14)


Llywodraeth Cymru

Huw Irranca-Davies AC, y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant

Owain Lloyd, Dirprwy Gyfarwyddwr, yr Is-adran Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Tracy Hull, Cyfreithwraig, Tîm Gofal Plant

Dogfennau atodol:

Briff Ymchwil

</AI3>

<AI4>

Egwyl

(10:45 - 11:00)


</AI4>

<AI5>

3       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

(11:00 - 11:45)                                                                (Tudalennau 15 - 23)


Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru


Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-18 - Papur 1 (Saesneg yn unig)

 

</AI5>

<AI6>

4       Papurau i'w nodi

(11:45)                                                                                                             

 

</AI6>

<AI7>

4.1   Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

                                                                                                     (Tudalen 24)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-18 - Papur i'w nodi 1

 

</AI7>

<AI8>

4.2   Llythyr at y Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd

                                                                                        (Tudalennau 25 - 26)

Dogfennau atodol:

CYPE(5)-15-18 - Papur i'w nodi 2

 

</AI8>

<AI9>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(11:45)                                                                                                             

 

</AI9>

<AI10>

6       Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – trafod y dystiolaeth

(11:45 - 12:00)                                                                                                

 

</AI10>

<AI11>

7       Blaenraglen waith – dull y Pwyllgor o weithredu yn ystod ei ymchwiliad i statws Bagloriaeth Cymru

(12:00 - 12:10)                                                                (Tudalennau 27 - 30)

Dogfennau atodol:

Papur Preifat

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

Dogfennau atodol:

FIELD_ATTACHMENTS

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>