Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016

Amser: 09.00 - 12.25
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/3781


Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

John Griffiths AC (Cadeirydd)

Gareth Bennett AC

Mohammad Asghar (Oscar) AC (yn lle Janet Finch-Saunders AC)

Siân Gwenllian AC

Bethan Jenkins AC

Rhianon Passmore AC

Jenny Rathbone AC

Joyce Watson AC

Tystion:

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Jo-anne Daniels, Llywodraeth Cymru

John Howells, Llywodraeth Cymru

Staff y Pwyllgor:

Jon Antoniazzi (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Glerc)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Jonathan Baxter (Ymchwilydd)

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

Osian Bowyer (Ymchwilydd)

Stephen Davies (Cynghorydd Cyfreithiol)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

 

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Janet Finch-Saunders AC. Dirprwyodd Mohammad Asghar AC ar ran Janet Finch-Saunders AC, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

</AI1>

<AI2>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

 

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

·         Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·         Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

·         John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio

 

</AI2>

<AI3>

3       Papur(au) i'w nodi

</AI3>

<AI4>

3.1   Gohebiaeth rhwng yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

3.1.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros gyllid a Llywodraeth Leol a Chadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

</AI4>

<AI5>

3.2   Gohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ynghylch ei Grŵp Arweinyddiaeth ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

3.2.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

 

</AI5>

<AI6>

3.3   Gohebiaeth gan NSPCC Cymru ynghylch ei strategaeth ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

 

3.3.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan NSPCC Cymru.

 

</AI6>

<AI7>

3.4   Gohebiaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) mewn perthynas â'r gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

 

3.4.a. Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).

 

</AI7>

<AI8>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

 

4.1 Cytunodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd i drafod y canlynol:

 

·         tystiolaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant;

·         y llythyr drafft at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ynghylch cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer y gyllideb ddrafft;

·         cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl;

·         y materion allweddol sy'n codi o waith craffu ar ôl deddfu'r Pwyllgor ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

 

</AI8>

<AI9>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y dystiolaeth

 

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn nodi ei sylwadau ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18, fel y mae'n ymwneud â'r portffolio.

 

</AI9>

<AI10>

6       Cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl

 

6.1. Trafododd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer ymchwiliadau yn y dyfodol.

 

</AI10>

<AI11>

7       Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: Trafod y materion allweddol

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sy'n codi o'r dystiolaeth a gafwyd yn ei ymchwiliad i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015, cyn drafftio'r adroddiad.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>