Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Mercher, 9 Tachwedd 2016

Amser: 09.00
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a
:

Jon Antoniazzi

Clerc y Pwyllgor

0300 200 6565

SeneddCymunedau@cynulliad.cymru


<AI1>

Rhag-gyfarfod anffurfiol (9.00 - 9.30)

 

</AI1>

<AI2>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

                                                                                                                          

</AI2>

<AI3>

2       Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18

(9.30 - 11.00)                                                                    (Tudalennau 1 - 44)

 

Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi
John Howells, Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio

 

 

</AI3>

<AI4>

3       Papur(au) i'w nodi

                                                                                                     (Tudalen 45)

</AI4>

<AI5>

Gohebiaeth rhwng Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

                                                                                                     (Tudalen 46)

</AI5>

<AI6>

Gohebiaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ynghylch ei Grŵp Arweinyddiaeth ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

                                                                                        (Tudalennau 47 - 56)

</AI6>

<AI7>

Gohebiaeth gan NSPCC Cymru ynghylch ei strategaeth ar gyfer Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

                                                                                        (Tudalennau 57 - 58)

</AI7>

<AI8>

Gohebiaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â waith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

                                                                                        (Tudalennau 59 - 61)

</AI8>

<AI9>

4       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

                                                                                                                          

</AI9>

<AI10>

Egwyl (11.00 - 11.15)

 

</AI10>

<AI11>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 - trafod y dystiolaeth

(11.15 - 11.30)                                                                                                

</AI11>

<AI12>

6       Cynllunio strategol a thrafod ymchwiliadau posibl

(11.30 - 11.45)                                                                (Tudalennau 62 - 72)

</AI12>

<AI13>

7       Gwaith craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015: Trafod y materion allweddol

(11.45 - 12.30)                                                                (Tudalennau 73 - 91)

</AI13>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_FOOTNOTE F_PR

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>