Y Cyfarfod Llawn

 

Dyddiad y cyfarfod:
Dydd Mawrth, 10 Mawrth 2015

 

Amser y cyfarfod:
13.30

 

 

 

 

Agenda

(252)v5

 

<AI1>

1 Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

</AI1>

<AI2>

2 Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)

 

Gweld y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

</AI2>

<AI3>

3 Dadl ar Ail Gyllideb Atodol 2014-15 (30 munud)

NNDM5696 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod y Cynulliad, yn unol â Rheol Sefydlog 20.30, yn cymeradwyo'r Ail Gyllideb Atodol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2014-15 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ac a e-bostiwyd at Aelodau'r Cynulliad ddydd Mawrth, 10 Chwefror 2015.

Troednodyn:

Yn unol â'r darpariaethau perthnasol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006 a Rheol Sefydlog 20, mae'r Gyllideb Atodol yn cynnwys yr wybodaeth ganlynol:

(i) y datganiad ysgrifenedig sy'n ofynnol o dan adran 125(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru;

(ii) yr adnoddau y cytunwyd arnynt gan y Trysorlys ar gyfer cyllideb bloc Cymru yn y flwyddyn ariannol y mae'r cynnig yn ymwneud â hi;

(iii) cysoniad rhwng yr adnoddau a ddyrannwyd ar gyfer cyllideb bloc Cymru gan y Trysorlys a'r adnoddau yr awdurdodir eu defnyddio yn y cynnig;

(iv) cysoniad rhwng y symiau amcangyfrifol sydd i'w talu i Gronfa Gyfunol Cymru gan yr Ysgrifennydd Gwladol a'r symiau yr awdurdodir eu talu o'r Gronfa yn y cynnig; a

(v) cysoniad rhwng yr adnoddau i'w hawdurdodi o dan adran 125(1)(a) a (b) o'r Ddeddf a'r symiau yr awdurdodir eu talu o Gronfa Gyfunol Cymru o dan adran 125(1)(c).

Mae'r wybodaeth ychwanegol isod wedi'i darparu i'r Aelodau:

- nodyn yn egluro'r prif wahaniaethau rhwng y cynllun hwn a'r rhai blaenorol.

Dogfen Ategol
Ail Gyllideb Atodol ar gyfer blwyddyn ariannol 2014-15
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

</AI3>

<AI4>

4 Dadl Cyfnod 4 ar y Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) (30 munud)

NDM5719 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Tnrais Rhywiol (Cymru).

Dogfennau Ategol

Bil Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3.

Memorandwm Esboniadol fel y’i Diwygiwyd

</AI4>

<AI5>

5 Cyfnod pleidleisio 

</AI5>

<AI6>

6 Dadl Cyfnod 3 ar y Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (270 munud)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

1. Diffyniad datblygu cynaliadwy

28, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 49, 23, 58, 59.

2. Dyletswydd llesiant

29, 5, 32, 7, 8, 33, 24, 25, 26.

3. Nodau llesiant

30G, 30B, 30C, 30A, 30D, 30E, 30F, 30, 3, 74, 75, 129, 140, 141, 27.

4. Egwyddor datblygu cynaliadwy

31D, 31A, 31B, 31C, 31, 9, 46, 10, 50.

5. Byrddau gwasanaethau cyhoeddus - Sefydlu, cyfranogiad, craffu a swyddogaethau

73, 87, 88, 39, 40, 89, 90, 91, 41, 92, 54, 55, 93, 42, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 109, 139, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 72, 71.

6. Dangosyddion cenedlaethol a cherrig milltir

11, 12, 13, 14, 15, 16, 76, 17, 18, 19, 123, 77, 20.

7. Adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol

78, 126, 127.

8. Deddf Llywodraeth Cymru - Datblygu cynaliadwy

34.

9. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Trefniadau penodi ac ariannol

79, 130, 21, 142, 22, 51, 52, 53.

10. Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol - Swyddogaethau

131, 80, 81, 132, 133, 35, 36, 82, 134, 37, 135, 136.

11. Panel cynghori

83, 38, 84, 137, 85, 86.

12. Byrddau gwasanaethau cyhoeddus - Asesiadau a chynlluniau llesiant

43, 44, 45, 138, 128, 47, 48.

13. Darpariaeth yn ymwneud â ffioedd a godir gan Swyddfa Archwilio Cymru

56.

14. Asesiadau o angen o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant

57.

15. Ystyr “corff cyhoeddus”: darpariaeth bellach

111.

16. Technegol

124, 125.

Dogfennau Ategol

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

 

Cynhelir Cyfarfod Llawn nesaf y Cynulliad am 13.30, Dydd Mercher, 11 Mawrth 2015

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>