Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 11 Rhagfyr 2014

 

 

 

Amser:

09.15 - 11.20

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/2575

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Alun Davies AC

Jocelyn Davies AC

William Graham AC (yn lle Janet Finch-Saunders AC)

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

Rhodri Glyn Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Nick Bennett, Ombwdsmon Cymru Cyhoeddus Cymru

Susan Hudson, Rheolwr Polisi a Chyfathrebu

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Sarah Beasley (Clerc)

Elizabeth Wilkinson (Ail Clerc)

Rhys Iorwerth (Ymchwilydd)

Chloe Davies (Dirprwy Glerc)

Matthew Richards (Cynghorydd Cyfreithiol)

Helen Roberts (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mike Hedges a Gwenda Thomas.  Nid oedd neb yn dirprwyo ar eu rhan.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders.  Dirprwyodd William Graham ar ei rhan, yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/2014

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

2.2 Cytunodd Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion am lefelau’r indemniad a ddarperir gan awdurdodau lleol i aelodau mewn perthynas ag achosion cod ymddygiad.

 

</AI3>

<AI4>

3    Papurau i’w nodi

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

 

</AI4>

<AI5>

4    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

</AI5>

<AI6>

5    Adroddiad Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2013/14 - trafod y dystiolaeth

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

</AI6>

<AI7>

6    Briff Ffeithiol: Papur Gwyn ar Ddatganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus

6.1 Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ffeithiol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar y Papur Gwyn ar Ddatganoli, Democratiaeth a Chyflawni - Comisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus.

 

</AI7>

<AI8>

7    Ystyried blaenraglen waith

7.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 

</AI8>

<AI9>

8    Ymchwiliad i Dlodi yng Nghymru: Crynodeb o’r dystiolaeth a gafwyd ar Elfen 1 yr ymchwiliad

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â’r ymchwiliad.

 

</AI9>

<AI10>

9    Y Bil Trais ar Sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) – Ystyried trafodion y Pwyllgor yn ystod Cyfnod 2

9.1 Trafododd y Pwyllgor y modd y mae’n cynnal trafodion Cyfnod 2 a chytunodd i amrywio’r drefn ar gyfer ystyried y Bil fel a ganlyn:

–        Adrannau 2-23

–        Adran 1

–        Teitl hir

 

</AI10>

<AI11>

10        Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3): y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

10.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â’r Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth.

 

</AI11>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>