Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

 

Dyddiad:

Dydd Iau, 25 Medi 2014

 

 

 

Amser:

09.00-12.30

 

 

 

Gellir gwylio’r cyfarfod ar Senedd TV yn:
http://www.senedd.tv/Meeting/Index/81a2ad54-6f4b-41f1-972f-2578985fa906

 

 

Cofnodion Cryno:

MeetingTitle

 

 

 

Aelodau’r Cynulliad:

 

Christine Chapman AC (Cadeirydd)

Peter Black AC

Jocelyn Davies AC

Janet Finch-Saunders AC

Mike Hedges AC

Mark Isherwood AC

Gwyn R Price AC

Rhodri Glyn Thomas AC

 

 

 

 

 

Tystion:

 

Eleri Butler MBE, Welsh Women’s Aid

Mwenya Chimba, BAWSO

Cathy Owens, Grŵp Gweithredu ar Drais yn erbyn Menywod

Frances Beecher, Llamau

Bernie Bowen-Thomson, Cymru Ddiogelach

Gwilym Roberts, Relate Cymru

Johanna Robinson, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru

 

 

 

 

 

Staff y Pwyllgor:

 

Sarah Beasley (Clerc)

Leanne Hatcher (Dirprwy Glerc)

Hannah Johnson (Ymchwilydd)

 

 

 

<AI1>

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r cyhoedd i’r cyfarfod.

1.2        Cyhoeddodd y Cadeirydd fod Alun Davies a Gwenda Thomas wedi’u hethol i’r Pwyllgor hwn

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Leighton Andrews a Jenny Rathbone am eu gwaith a’u cyfraniad i’r Pwyllgor hwn.

1.4        Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Gwenda Thomas ac Alun Davies. 

 

 

</AI2>

<AI3>

2    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru):  Sesiwn Dystiolaeth 4 (y trydydd sector)

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Eleri Butler, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod;

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn erbyn Menywod, BAWSO;

Cathy Owens, Grŵp Gweithredu Trais yn erbyn Menywod.

 

·         Cytunodd Cymorth i Fenywod i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 

</AI3>

<AI4>

3    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru):  Sesiwn Dystiolaeth 5 (y trydydd sector)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

 

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau;

Bernadette Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach;

Gwilym Roberts, Prif Weithredwr, Relate Cymru;

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru.

 

·         Cytunodd Relate i ddarparu copi o’r adroddiad ‘Young People, Sex and Relationships: The New Norms’ a gyhoeddwyd gan Relate a’r Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus.

 

·         Cytunodd Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru i ddarparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor am ddangosyddion perfformiad y dylid eu defnyddio, ym marn y mudiad, i fesur cynnydd tuag at gyflawni amcanion y Ddeddf

 

 

 

</AI4>

<AI5>

4    Papurau i’w nodi

4.1 Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

</AI5>

<AI6>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitemau 6 a 7 ac Eitem 1 ar 1 Hydref 2014

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

</AI6>

<AI7>

6    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - trafod y dystiolaeth o sesiynnau 4 a 5

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 

</AI7>

<AI8>

7    Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru): Trafod adroddiad drafft Cyfnod 1

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft Cyfnod 1.

 

</AI8>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

 

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>