Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

 

Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

 

 

Dyddiad:
Dydd Iau, 25 Medi 2014

 

Amser:
09.00

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Sarah Beasley
Clerc y Pwyllgor

029 2089 8032
pwyllgor.CCLll@cymru.gov.uk

 

 

Agenda

 

<AI1>

Cyfarfod preifat cyn y prif gyfarfod  (9:00 - 9:15)

</AI1>

<AI2>

1    Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon 

</AI2>

<AI3>

2    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru):  Sesiwn Dystiolaeth 4 (y trydydd sector) (9.15 - 10.30) (Tudalennau 1 - 55)

Eleri Butler MBE, Prif Weithredwr, Cymorth i Fenywod Cymru

Mwenya Chimba, Cyfarwyddwr, Trais yn Erbyn Menywod, Black Association of Women Step Out
Cathy Owens, Grŵp Gweithredu ar Drais yn erbyn Menywod

 

 

</AI3>

<AI4>

Egwyl (10.30 - 10.40)

</AI4>

<AI5>

3    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru):  Sesiwn Dystiolaeth 5 (y trydydd sector) (10.40 - 11.55) (Tudalennau 56 - 85)

Frances Beecher, Prif Swyddog Gweithredol, Llamau

Bernie Bowen-Thomson, Dirprwy Brif Weithredwr, Cymru Ddiogelach

Gwilym Roberts, Prif Swyddog Gweithredol, Relate Cymru

Johanna Robinson, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol Cymru, Ymddiriedolaeth Goroeswyr Cymru

 

 

</AI5>

<AI6>

4    Papurau i'w nodi  (Tudalennau 86 - 96)

</AI6>

<AI7>

5    Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn: Eitemau 6 a 7 ac Eitem 1 ar 1 Hydref 2014 

</AI7>

<AI8>

6    Y Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) - trafod y dystiolaeth o sesiynnau 4 a 5 (11.55 - 12.00)

</AI8>

<AI9>

7    Y Bil Safleoedd Carafannau Gwyliau (Cymru): Trafod adroddiad drafft Cyfmod 1 (12:00-12:30) (Tudalennau 97 - 152)

</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

 

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>